Kommuneplanene er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Hægebostad kommune.

Kommuneplaner

Planstrategi 2020-2024.pdf

Planprogram samfunnsdelen 2023-2035.pdf

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2023.pdf

Handlingsdel 2013-2023.pdf

Kommuneplanens areadel

Arealplaner ligger i kommunes planregister og og i kartløsningen Listerkart

 

Sektorovergripende planer

Energi- og klimaplan Lister.pdf

Energi- og klimaplan Lister - kortversjon.pdf

 

Tema og sektorplaner

Bibliotekplan 2018-2022.pdf

Trafikksikkerhetsplan 2020-2022.pdf

Kulturminneplan.pdf

 

Helse

Generell utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin i Hægebostad kommune.pdf