Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan, bygg og eiendom

Omlegging av kommunens rutiner i delings- og omdisponeringssaker.

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren har bedt kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Statsforvalteren påpeker at det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller.

Kommunen beklager at dette kan medføre at det går lengre tid før slike saker blir ferdigbehandlet.

kyr på heia

Nye muligheter for å sende inn byggesøknad uten ansvarsrett digitalt

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur.  Sjekk om du kan søke selv, se Direktoratet for byggkvalitet

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at du som søker får veiledning underveis – slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen.

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

  • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
  • Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen. 

Det sikrer at søknaden blir mer komplett og kan lastes direkte inn i kommunens eByggesaks-løsning.

stige mot bygning

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Hægebostad kommunestyre vedtok i møte 23.09.2021 som sak 36/21 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 planforslaget «Detaljplan for del av gnr/bnr 28/23 Kollemoveien» med tilhørende bestemmelser datert 21.04.21 og plankart datert 21.04.21 m/ revisjon 4.10.21 i henhold til kommunestyrets vedtak.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Hægebostad kommune, innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen fås ved henvendelse til tjenestetorget på telefon 383 49 100

Kollemo

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Detaljplan for del av gnr 28 bnr 23 - Kollemo

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved om oppstart av regulering av et område ca 1,2 daa av gnr 28, bnr 23, Kollemo.

Planavgrensning er vist med stipling på kartusnitt.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for en bolig med atkomst fra kommunal veg samt å avklare areal for lekeplass.

Planarbeidet er i tråd med overordnet kommunedelplan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Hægebostad kommune,

tlf. 38349100, eller på e-post til: post@ haegebostad.kommune.no    innen 20.4.2021

Kollemo
1