Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan, bygg og eiendom

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Hægebostad kommunestyre vedtok i møte 23.09.2021 som sak 36/21 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 planforslaget «Detaljplan for del av gnr/bnr 28/23 Kollemoveien» med tilhørende bestemmelser datert 21.04.21 og plankart datert 21.04.21 m/ revisjon 4.10.21 i henhold til kommunestyrets vedtak.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Hægebostad kommune, innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen fås ved henvendelse til tjenestetorget på telefon 383 49 100

Kollemo

Byggesaksbehandling

Hægebostad kommune har inngått avtale med Farsund kommune om byggesaksbehandling i en periode.  Dette betyr at dersom du har saker som du vil ha behandlet så må du sende søknad som før til kommunen på post@haegebostad.kommune.no.  For å kunne svare på henvendelser på en best mulig måte er det fint om alle disse også kommer på mail.  Vi beklager den ulempen dette medfører for deg som bruker.

bygg (1)

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Detaljplan for del av gnr 28 bnr 23 - Kollemo

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved om oppstart av regulering av et område ca 1,2 daa av gnr 28, bnr 23, Kollemo.

Planavgrensning er vist med stipling på kartusnitt.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for en bolig med atkomst fra kommunal veg samt å avklare areal for lekeplass.

Planarbeidet er i tråd med overordnet kommunedelplan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Hægebostad kommune,

tlf. 38349100, eller på e-post til: post@ haegebostad.kommune.no    innen 20.4.2021

Kollemo
1