Om undervisningen

 • Undervisningen er vanligvis organisert i enkelttimer på 25 minutter, men der det er faglig hensiktsmessig kan elevene settes sammen i grupper
 • Noen undervisningstimer kan benyttes til samspill
 • Elevene skal delta på minst en opptreden i semesteret
 • Eleven må ha tilgang til instrument slik at de kan øve. Vi forventer at de øver hjemme

Forventninger

Hva du kan forvente av oss:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt
 • Eleven får et utdanningstilbud, enten alene eller i gruppe som er tilpasset elevens forutsetninger
 • Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan - vanligvis med en sms-melding. Vi forsøke alltid å skaffe vikar
 • Alle elever får tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger

Hva vi forventer av deg:

 • For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og at de møter foreberedt og i rett tid til undervisningen
 • Elever må delta på konserter
 • Er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • Gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før
 • Øvingen bør være jevnlig og helst daglig

Fravær

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevens fravær - erstattes ikke

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Oppsigelse

Ønsker du å si opp plassen din ved Hægebostad musikk- og kulturskole, må du si opp skriftlig. Det gjør du enklest ved å sende en epost til: postmottak@haegebostad.kommune.no

Elever som slutter midt i et semester kan ikke regne med å få tilbake noe av semesteravgiften, unntatt ved helt spesielle forhold!

Frister

Frist for opptak er  5. juni

Frist for utmelding er 1. desember

Vedtekter

Vedtekter

 

1. GENERELT

Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.

I Hægebostad kommune er det kommunal musikk og kulturskole.

2. FORMÅL

Hægebostad musikk og kulturskole skal være for alle. Skolen skal levere undervisning av høy kvalitet. Musikk og kulturskolen skal jobbe oppimot det frivillige kulturlivet.

3. SØKNAD

Søknad sendes inn via kommunens nettsider. Søknadsfrist er 5. juni.

4. OPPTAK

Hovedopptak av elever skjer i vårsemesteret og gjelder for påfølgende skoleår. Så langt det er mulig gjennomfører vi supplerende opptak gjennom skoleåret.

5. OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av elevplassen gjøres via kommunens nettsider. Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

6. BETALING

Elevkontingent og søskenmoderasjon blir fastsatt som en del av kommunens budsjett. Skolen gir moderasjon etter følgende regler: A. Den eldste søsken betaler full kontingent for sitt/sine valg. B. Eventuelt yngre søsken får rabatt på alle sine valg uansett gruppe eller instrument.

7. OMFANG AV TILBUD

Kulturskolen følger ordinær skolerute.

8. UNDERVISNINGSSTED

Undervisningen blir som hovedregel gitt ved den skolen eleven normalt går på.

Lovhjemmel:

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringsloven § 13-6