Covid-19 forskriften er blitt oppdatert, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_5, og Folkehelseinstituttet har oppdatert sin veileder bl.a. i forhold til arrangementer, samling og aktiviteter.

Følgende gjelder nå som antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster, og merk at avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster:

 • Private sammenkomster i eget hjem - Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen 
 • Private sammenkomster f.eks bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler - Inntil 20 personer
 • Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter f.eks. i Kirke, konsert, lokal forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer m.v. - inntil 50 personer 
 • Arrangementer innendørs med fastmonterte seter f.eks. kino, opera, konsert, teater, konferanse ol. - Inntil 200 personer
 • Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter f.eks. idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer - Inntil 200 personer 
 • Arrangementer utendørs med fastmonterte seter f.eks. idrettsarrangementer, utendørskonserter ol. - Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

For mer informasjon se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/