Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Søknadsfrist

I desember hvert år. I 2021 er fristen 4. desember.

Hvordan søke

Du kan søke på nettsidene til Bufdir, se https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Bufdir deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

Hva kan du søke om?

​Det kan det søkes om midler til aktiviteter som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarena

Det kan også søkes om utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

  • økt aktivitet for målgruppen
  • kunnskap om lavinntektsproblematikk 
  • økt oppslutning om Fritidserklæringens mål

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering.

Kontakt:
Katrine.Raen.Vatne@haegebostad.kommune.no, 90024094 eller Linda.Bratveit@haegebostad.kommune.no, 38349255