Målgruppe

 • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
 • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

Vilkår

Du må søke om tillatelse til å benytte motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften.

 • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
 • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
 • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
 • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
 • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).

  Kommunen kan sette egne vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan bl.a. være knyttet til:

 • Trasé for motorferdsel
 • Antall turer
 • Tidsrom
 • Annet

Vannscooter-kjøring

 • Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer er regulert i Forskrift om bruk av vannscootere og lignende.
 • Fører av vannscooter (og lignende) har plikt til å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader.
 • Ved kjøring i farleder skal fartsretning følges.
 • Ved bruk gjelder bestemmelsene som er gitt i Lov fritids- og småbåter, herunder forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis med videre for fører av fritidsbåt.
 • Det vises også til Sjøveisreglene fastsatt i Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig reglene om vikeplikt mellom fartøy, samt Forskrift om fartsbegrensninger og Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel med videre innenfor oppmerkede badeområder.