Kompensasjonsordning til lokale virksomheter som har lidd store økonomiske tap pga. koronasituasjonen 

Søknadsfrist 15 april 2021

Kommunene har fått tildelt midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Tilskuddet skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.  

Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hva kan det søkes om? Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er:

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Reiselivsaktører, arrangørvirksomheter, serveringsaktører, og andre som faller utenfor andre kompensasjonsordninger kan også søke om tilskudd for omsetningssvikt
 • Tilskudd til fellesaktiviteter for reiselivet innenfor smittevernbestemmelsene
 • Det må dokumenteres reduksjon/tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging for perioden mars 2020 – februar 2021 gjennom regnskap som viser dette. Det forutsettes også at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Det kan ikke søkes om:

 • Kompensasjon i både svikt i omsetning og samtidig søke kompensasjon for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp)
 • Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).
 • Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres.

Hvordan søke? Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.  

Søk opp ordningen: «Lister – kommunal kompensasjonsordning 2021». Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. I tillegg må foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvem som har gitt denne støtten fremkomme.

Kontaktperson er Smiljana Divjak i Lister Nyskaping. Mail: smiljana@listernyskaping.no eller Ståle Olsen i Hægebostad kommune. Mail stale.olsen@haegebostad.kommune.no