Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettvedtaket 17.12.21 bl.a. følgende pkt:15. Kulturskole. Rådmannen bes jobbe for at det etableres tilbud om individuell undervisning. Det oppfordres til å bruke lokal kompetanse i undervisningen. Kommunen stiller med gratis utleie av eksisterende utstyr og lokaler. I formannskapsmøte 25.3.21 under trykte referatsaker under dokument «Avtale mellom Hægebostad kommune og skolekorpset samklang 2021» bestemte formannskapet følgende: Formannskapet ber om at det kommer en sak om kulturskoletilbudet til politisk behandling, og at det er naturlig at avtalen i referatsak 11/21 blir en del av denne, og avtalen er således ikke vedtatt før den er endelig politisk vedtatt. Formannskapet ønsker at en sak om kulturskoletilbudet belyser de punktene som kommunestyret tidligere har bedt om skal ligge til grunn for kulturskolen. Det ble utarbeidet en sak til formannskapsmøte 29.4.21 hvor formannskapet i sak «Kultur- og musikkskole i Hægebostad kommune - Avtale med Samklang» fattet følgende vedtak: Saken utsettes slik at det kan undersøkes med andre frivillige aktører om interesse for å delta i kulturskolen (viser til tidligere politiske vedtak) før det fattes endelig vedtak i saken.

På bakgrunn av formannskaps vedtaket 29.4.21 ønskes det innspill fra andre frivillige aktører om interesse for å delta i kulturskolen. Ber om at interesserte henvender seg skriftlig til kommunen med hva som man kan tilby inn i en kommunal kulturskole, og hva man evt. forventer for levering av denne tjenesten. Ber om innspill innen 15.10.21.