https://www.nho.no

Permitteringer og omstilling:

https://www.nav.no

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her:

Regjeringen har kommet med noen tiltak for dere bedrifter, og det jobbes med ytterligere konkrete tiltak. Dere finner nærmere informasjon om dette her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

Du finner også informasjon på hjemmesiden til Lister Nyskaping. https://listernyskaping.no/