Det gjennomføres jevnlige møter i kommunens beredskapsgruppe smittevern som er administrativt sammensatt. En gang i måneden er det statusmøte i kommunens kriseledelse hvor også ordføreren deltar.

 

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, må følge regler for antall deltagere og avstand, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Det er noen unntak i Covid-19 forskriften § 13 som bla gjelder «utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere», se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_5. I praksis innebærer dette at utøver over 20 år må følge gjeldene smittevernreglene.

 

Høy risiko for lokale utbrudd

Hele samfunnet må forberede seg på å bekjempe lokale utbrudd utover høsten. For å unngå regionale og nasjonal smittespredning anbefaler Folkehelseinstituttet at dagens tiltak i hovedsak videreføres, særlig for å unngå massesmittehendelser, se https://www.fhi.no/nyheter/2020/risikorapport-9.oktober-2020/

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

For øvrig oppfordres innbyggerne til å følge med på nettsidene til folkehelseinstituttet, se https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og helsenorge, se https://www.helsenorge.no/koronavirus