Kriterier for godkjenning som trafikksikker kommune

Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

✔ Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

✔ Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/ internkontroll systemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av

transporttjenester.

✔ Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

✔ Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.

✔ Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

✔ Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

✔ Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.

✔ Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor

Innspill til trafikksikkerhetsplanen 2020-2022

Innspill nr. Avsender Tema Tiltak    
1 Innbygger Høy hastighet forbi gangfelt over FV 42 Skeie til Ola Garsons vei Bygge farthump / opphøyet gangfelt    
           
2 Frivilligsentralen Info om det 3-årige trafikksikkerhets-prosjektet "BRUK HÅVE!" med midler fra Gjensidigestiftelsen (798 000 kr)      
           
3 Innbygger Mørkt langs Øvregardsveien på  nattestid skap trafikkfarlige situasjoner Slå på igjen gatelysene på natta    
           
4 Innbygger Trafikkfarlig og uoversiklting i Bjærumskrysset  Sette opp stort speil som viser om det kommer trafikk fra Åsveien når man kommer kjørende på Nagelstadveien    
           
5 Innbygger Farlig veikryss Blåkaveien - Fv 43 på Grostøl på grunn av at vegetasjon/trær på nedsiden av fylkesveien mot Lygne ødlegger frisikten nordover når man kommer fra Blåka og skal sørover. Tiltak Fjerne trær / vegetasjon på nedsiden av veien mot Lygne    
           
6 Innbygger Høye hekker og busker langs veier og GS-vei gir dårlig sikt i kryssområdet Fokus på å klippe hekker og busker lave i kryssområder    
           
7 Birkeland Vel Trafikkfarlig løsning for skolebarn og andre i hovedkrysset (Fv 751 - FV 43) på Birkeland Forlenge GS-veien sørover og lage et nytt og bedre kryssningspunkt for GS-veien    
           
8 Innbygger Mye trafikk og stor fart langs Fv 43 på strekningen Birkeland -Snartemo (evt. Birkeland-Gyberg) gjør at mindre barn (og andre) ikke kan gå eller sykle til skolen Bygge GS-vei med lys Birkeland - Snartemo    
           
9 Innbygger Mye trafikk og stor fart (mye 80-sone) på strekningen Birkeland - Gyberg - Snartemo Bygge GS-vei på strekning Birkeland - Gyberg og sette opp veilys på hele strekningen Birkeland - Snartemo    
           
10 Innbygger Mye trafikk langs Fv 43 Birkeland - Gyberg gjør strekningen til en fasrlig skolevei Bygge GS-vei m/ lys langs Fv 43 på strekningen Birkeland - Gyberg    
           
11 Innbygger Mye trafikk og høy fart på strekningen Birkeland - Snartemo gjør denne strekningen trafikkfarlig, særlig for skolebarna Bygge GS-vei med lys langs Fv 43 Birkeland - Snartemo    
           
12 Innbygger Mye trafikk og høy fart på FV 43 Birkeland - Gyberg Bygge GS-vei på strekningen Birkeland - Gyberg    
           
13 Innbygger Mye trafikk og høy fart på FV 43 Birkeland - Snartemo Nye GS-vei Birkeland - Snartemo    
           
14 Innbygger Trafikkfarlig vei Kollemo - Lauen Forlenge gatelysene fra Kollekleive opp til Lauen    
           
15 Innbygger Trafikkfarlig og uoversiktlig veikryss på Bjærum kombinert med ventbu for skolebuss midt i krysset Bygge om veikrysset på Bjærum    
           
16 Innbygger  Trafikkfarlig veistrekning for myke trafikanter og høy fart forbi Kollekleiva og høy fart på strekingen Lauen - Heddanskrysset                                                                 Bygge GS-vei , utvide fylkesveien (evt. enveistrafikk m(lysregulering) og redusere fartgrensen fra 80 til 50 km/t forbi Kollekleiva og innføre 50-sone fra Lauen til Heddankrysset    
           
17 Innnbygger Svært trafikkfarlig strekning forbi Kollemkleiva, særlig for unger Bygge GS-vei forbi Kollekleiva    
           
18 Eiken skule v/ rektor - Trafikkfarlig nedgang til GS-vei forbi skolen Flytte innkjøringe til skolen nordover    
    - Trafikkfarlig kryssløsning for innkjøringen ved skolen hvor biler og myke trafikanter bruker samme veiareal Flytte innkjøringe til skolen nordover    
    - Fremdeles litt mørkt på P-plass i enden av skolen Sette opp mer lys    
    - Deler av GS-vei mellom Osodden og skolen mangler veilys Sette opp veilys hvor dette mangler    
    - Uoversiktlig gangfelt til skolen for bilister fra nord Vurdere forbedrende tiltak    
    - Høy fart på Fv 42 forbi skolen Flere og høyere fartshumper    
    - Trafikkfarlig skolevei fra Eiken skole til Bryggeså / Hauge Bygge GS-vei fra skolen til nord for Bryggeså    
           
19 FAU Eiken skole - Farlig veikryssing ved Vatne bru Lage gangfelt    
    - Mørkt på deler av GS-vei fra Osodden til skolen Sette opp veilys på hele strekningen    
    - Høy fart på Fv 42 forbi skolen Flere og høyere fartshumper    
    - Trafikkfarlig skolevei fra Eiken skole til Bryggeså / Eikås Bygge GS-vei fra skolen til nord for Bryggeså    
           
20 Innbygger Uoversiktilig og trafikkfarlig veikryss på Bjærum og smal vei in forhold til trafikkbelastningen på deler av Åsveien mot Byremo (ca. 1 km ovenfor krysset på Bjærum) Bygge om veikryss på Bjærum og breddeutvide/oppgradere deler av Åsveien    
           
21 MA - Rusfri trafikk For mange kjøre fremdeles ruspåvirket i trafikken (info om MA trafikksikerhetsarbeid) Alkolås på kommunens egne kjøretøy og alkolås på kjøretøy som kjører for kommunen gjennom anbud (f.eks. busser, søppelbiler, taxier), samt stille krav til høye kollisjonssikerhet for egne kjøretøy    
           
22 FAU Kollemo skole - Trafikkfarlig/oversiktlig kjøremønster over Birkelandsbruk på Fv 751 - Trafikkregulerende skilting ved Birkeland brua (hvem skal kjøre / stoppe)    
    - Mange trafikkfarlige skoleveier - Det bør prioriteres GS-vei på skoleveiene først    
    - Stor trafikkmengde på Fv 43 bør være med å fremskynne bygging av GS-vei langs denen veien - Gjennomføre ny trafikktelling    
    - Trafikkfarlig avslutning av GS-vei fra Kollemo inn i veikrysset på Fv 43 på Birkeland - Bygge om krysset / GS-veien    
           
 
 
 
 
 
 
 
23
Osodden Vel Høy fart og mye tungtrafikk i området forbi Osodden og Eiken skole - Ny farthump i sørenden av 50-sonen    
      - Redusere fartgrensen    
           
24 Birkeland Vel Mye trafikk og tungtrafikk forbi Birkeland langs FV 42 samtid som dette er skolevei Bygging av ny GS-vei langs Fv 42 fra Birkeland og sørover    
           
25 Langebakk Vel Mange kjører ført gjennom Langbakk boligfelt samtidig som barn er ute og leker Bygge farthumper for å senke farten    
           
26 Innbygger Mangler gatelys på deler av GS-vei fra skolen til Ososdden boligfelt Sette opp gatelys slik at hele GS-veien får lys    

 


       
 

vedlegg

ULYKKESDATO ALVORLIGHETSGRAD ANTALL ALVORLIG SKADET ANTALL DREPTE I ULYKKEN ANTALL ENHETER ANTALL LETTERE SKADET ANTALL MEGET ALVORLIG SKADET DEKKETYPE FARTSGRENSE FØREFORHOLD HISTORISK VEGNUMMER LYSFORHOLD TEMPERATUR UHELL KATEGORI UKEDAG ULYKKESKLOKKESLETT ULYKKESKODE VEGNAVN VÆRFORHOLD KOMMUNE KOMMUNENUMMER FYLKE FYLKESNUMMER VEGKATEGORI
26.02.2010 Alvorlig skadd 1 0 3 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Delvis snø / isbelagt veg 43 Ukjent   Bilulykke Fredag 06:40:00 Møting på rett vegstrekning Ved Lyngnevannet Ukjent Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
29.04.2010 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Grus 30 Tørr, bar veg 99408 Dagslys 12 Bilulykke Torsdag 15:37:00 Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy Reveneset God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
15.08.2010 Lettere skadd 0 0 1 2 0 Grus 80 Tørr, bar veg 502 Dagslys 19 Bilulykke Søndag 18:59:00 Uhell med dyr innblandet Fv 502 God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
15.08.2010 Lettere skadd 0 0 1 2 0 Grus 80 Tørr, bar veg 502 Dagslys 19 Bilulykke Søndag 18:59:00 Uhell med dyr innblandet   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
22.12.2011 Lettere skadd 0 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 50 Snø / isbelagt veg 42 Dagslys   Bilulykke Torsdag 15:55:00 Møting i kurve V/ Skeiekrysset Dårlig sikt forøvrig Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
09.07.2012 Lettere skadd 0 0 1 2 0 Grus 80 Ukjent 752 Ukjent   Bilulykke Mandag 05:33:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Naglestadtoppen Ukjent Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
30.03.2013 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 50 Delvis snø / isbelagt veg 751 Dagslys   Bilulykke Lørdag 17:59:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Blaksmonen God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
04.04.2013 Alvorlig skadd 1 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Snø / isbelagt veg 42 Dagslys 6 Bilulykke Torsdag 16:17:00 Møting på rett vegstrekning v/ Hageknuten God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
18.11.2013 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Våt, bar veg 42 Tussmørke, skumring 4 Bilulykke Mandag 16:26:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Gydalen God sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
11.01.2014 Lettere skadd 0 0 1 2 0 Asfalt, oljegrus 80 Glatt ellers 760 Mørkt uten vegbelysning 2 Bilulykke Lørdag 20:42:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Eikeland God sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
13.07.2014 Alvorlig skadd 1 0 1 0 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg 752 Mørkt uten vegbelysning 14 Sykkelulykke Søndag 03:40:00 Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode Bjærum God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
04.08.2014 Drept 0 1 1 0 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg 760 Dagslys 20 Mc ulykke Mandag 18:45:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Prestbekk God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
30.08.2015 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg 43 Dagslys 16 Bilulykke Søndag 15:27:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
23.09.2015 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg   Dagslys   Bilulykke Onsdag 07:35:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
02.03.2016 Lettere skadd 0 0 1 2 0 Asfalt, oljegrus 60 Glatt ellers   Mørkt med vegbelysning 0 Bilulykke Onsdag 01:30:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning   Dårlig sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
29.05.2016 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg 43 Mørkt uten vegbelysning   Bilulykke Søndag 02:24:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Lynga God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
29.09.2016 Lettere skadd 0 0 2 2 0 Asfalt, oljegrus 60 Tørr, bar veg   Dagslys 13 Bilulykke Torsdag 15:59:00 Påkjøring bakfra ved venstresving   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
12.05.2017 Lettere skadd 0 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 50 Tørr, bar veg 22 Dagslys 12 Sykkelulykke Fredag 17:55:00 Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) Skeieveien God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Kommunal veg
21.05.2017 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Grus 80 Våt, bar veg 758 Mørkt uten vegbelysning 5 Mc ulykke Søndag 01:25:00 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen v/ Handeland God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
28.03.2018 Lettere skadd 0 0 3 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Delvis snø / isbelagt veg   Dagslys -5 Bilulykke Onsdag 16:37:00 Møting på rett vegstrekning   Dårlig sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
06.05.2018 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg   Dagslys 12 Mc ulykke Søndag 11:00:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
09.05.2018 Alvorlig skadd 1 0 1 0 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg 43 Dagslys 12 Bilulykke Onsdag 05:50:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Lygnaveien v/ Hestehagen God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
26.06.2018 Lettere skadd 0 0 3 1 0 Asfalt, oljegrus 70 Tørr, bar veg   Dagslys 24 Bilulykke Tirsdag 15:39:00 Påkjøring bakfra   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
03.07.2018 Lettere skadd 0 0 1 1 0             Mc ulykke Tirsdag 13:00:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve     Hægebostad 4226 Agder 42 Skogsveg
19.07.2018 Lettere skadd 0 0 2 2 0             Sykkelulykke Torsdag 12:47:00 Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode     Hægebostad 4226 Agder 42 Skogsveg
11.08.2018 Alvorlig skadd 1 0 1 0 0 Asfalt, oljegrus   Tørr, bar veg   Dagslys 12 Mc ulykke Lørdag 17:52:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
14.08.2018 Lettere skadd 0 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 50 Tørr, bar veg   Dagslys 15 Sykkelulykke Tirsdag 09:35:00 Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
20.08.2018 Lettere skadd 0 0 2 2 0 Asfalt, oljegrus 80 Tørr, bar veg   Dagslys 17 Bilulykke Mandag 19:16:00 Venstresving foran kjørende i motsatt retning   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
31.08.2018 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus   Tørr, bar veg   Dagslys 17 Mc ulykke Fredag 15:40:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
17.12.2018 Lettere skadd 0 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 70 Våt, bar veg   Mørkt med vegbelysning 0 Bilulykke Mandag 18:51:00 Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
27.01.2019 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Snø / isbelagt veg 43 Mørkt uten vegbelysning   Bilulykke Søndag 02:40:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Hægebostad Dårlig sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg
01.04.2019 Lettere skadd 0 0 2 1 0 Asfalt, oljegrus 60 Tørr, bar veg   Dagslys 6 Bilulykke Mandag 10:08:00 Påkjøring bakfra   God sikt, opphold Hægebostad 4226 Agder 42 Skogsveg
02.06.2019 Drept 1 1 3 0 0 Grus 50 Tørr, bar veg 1050 Mørkt uten vegbelysning   Fotgjenger eller akende involvert Søndag 05:32:00 Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen Urestadveien Ukjent Hægebostad 4226 Agder 42 Privat veg
29.08.2019 Lettere skadd 0 0 1 1 0 Asfalt, oljegrus 80 Våt, bar veg 42 Dagslys   Bilulykke Torsdag 06:25:00 Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve   God sikt, nedbør Hægebostad 4226 Agder 42 Fylkesveg