Hægebostad kommune håper å kunne delta i dette prosjektet - og ønsker å se på aktuelle alternativer for vår kommune – og ber om innspill til kommunen innen 1. september.  Innspill for ditt tettsted rettes til henholdsvis Eiken IL, Hægebostad IL og til Snartemo vel som videreformidler disse til kommunen.

 

Dagsturhytte interiør.png

Lag/foreninger i nærområdet bør kunne bidra med ettersyn og vedlikehold av dagsturhytta – samt tilrettelegging av tomt.

Prosjektet har følgende hovedkriterier for aktuell tomt;

  • Nærfriluftsliv; ligge nært ett tettsted
  • Gangavstand til hytta; 20-45 min
  • Grunnforhold; tilnærmet flat tomt med fast fjell og stor nok til annen tilrettelegging rundt hytta (bord, benker, toalett mv)
  • Parkering; god parkeringsdekning eller potensiale for det
  • Bruksverdi i dag; Kjent turmål som allerede er i bruk
  • Vær og vind: ikke være utsatt for vær og vind
  • Avtale med grunneier; må kunne tinglyse avtaler med grunneiere for rett til å merke stier og bruke tomt i 30-40 år

Ønske om deltagelse i prosjektet må godkjennes politisk innen 15. september og innarbeides i budsjett.

En endelig plassering avgjøres i samråd med Agder Fylkeskommune.

Mer info finner du her; https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/friluftsliv/dagsturhytteprosjektet-i-agder/