Arbeid etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven (lovens §32 og forskriftene §16 fastsettes som følger:

Arbeid etter matrikkelloven, pkt 1 - 1.3

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 - 500 m2 kr 14.350,-
areal fra 501 - 2.000 m2 kr 16.790,-
areal fra 2.001 - 5.000 m2 kr 20.160,-
Areal over 5.000 m2 - pr. time kr 1.010,-

Ved samtidig oppmåling av 2 eller flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis en reduksjon i pris på 10% av gebyrer pr. tomt

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 - 500 m2 kr 14.350,-
areal fra 501 - 2.000 m2 kr 16.790,-
areal fra 2.001 - 5.000 m2 kr 20.160,-
Areal over 5.000 m2 - pr. time kr 1.010,-

Hvis matrikuleringen gjennomføres uten oppmålingsforretning, settes gebyret til kr 6.330,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon:

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0 - 50 m2 kr 7.610,-
areal fra 51 - 250 m2 kr 8.730,-
areal fra 251 - 2.000 m2 kr 10.080,-
areal over 5.000 m2 - pr. time kr 1.010,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

volum fra 0 - 2.000 m2 pr. time kr 1.010,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

Se timesats pkt 1.11

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (max.grensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde

areal fra 0 - 250 m2 kr 7.610,-
areal fra 251 - 500 m2 kr 10.080,-

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseindommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3

areal fra 0 - 250 m3 kr 7.610,-
areal fra 251 - 500 m3 kr 10.080,-

 

Arbeid etter matrikkelloven, pkt 1.4 - 1.13

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål

areal fra 0 - 250 m2 kr 7.610,-
areal fra 251 - 500 m2 kr 10.080,-

For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1.1.1 med et påslag på 30%

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen- ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammeføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

areal fra 0 - 250 m3 kr 7.610,-
areal fra 251 - 500 m3 kr 10.080,-

1.5 Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter kr 5.110,-
For overskytende grensepunkter pr. punkt kr 740,-

 1.6 Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging foreligger

For inntil 2 punkter kr 6.350,-
For overskytende grensepunkter pr. punkt kr 1.320,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Se timesats pkt 1.12 

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde kr 5.110,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde kr 740,-

 1.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling og gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.9 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret

1.11 Timepris for arbeid etter matrikkelloven

For alt arbeid som ikke kan regnes etter ovenstående faste satser regnes en timepris på kr 1.1010,-

1.12 Vinterregulativ

Egne satser for vinterregulativ. Kontakt kommunen for info

1.13 Vintertid

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter Matrikkelloven skal ikke løpe i måneden november, desember, januar, februar, mars og april. jf. Matrikkelforskriftens §18, 3. ledd