Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativ for saker som blir behandlet med hjemmel i plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven og forurensningsloven. I bygge- og fradelingsaker vil det bli en reduksjon til halv pris av vanlig saksbehandlingsgebyr dersom søknaden blir avslått.

5. Reguleringsplaner, pbl. kap. 12 - pbl § 33-1

5.a: Arealuavhengige gebyr kr 17.320,-
5 b: Arealavhengige gebyr:  
          Behandling av planer på inntil 10 da kr 34.740,-
          Tillegg pr. påbegynt da over 10 da kr 810,-

Følgende reguleringsformål skla ikke tas med ved utregning av gebyr:

  • Friområde, landbruksområder, spesialområder for bevaring, friluftsområder, naturvernområder eller vegetasjonssoner
  • Endring og oppheving av reguleringsplan, vesentlig endring

For behandling av private forslag til endring av reguleringsplan:

  • 1. gang er gebyret det samme som pkt. 5 a og b
  • Ved 2. gangs behandling blir det et tillegg på 50%

Søknad om dispensasjon for dele- og byggeforbud mot vernet vassdrag: kr 10.310,-

Søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplan/reguleringsplan, samt andre dispensasjoner som behandles etter pbl. kap. 19 - nybygg

kr 10.000,-       
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplan/reguleringsplan, samt andre dispensasjoner som behandles etter pbl. kap. 19 - til-/påbygg kr 10.000,-
Søknad om dispensasjon for mindre tiltak somikke krever høring, enkle fasade endringer o.l. kr 5.000,-

 

Byggesaksgebyr inkl. ferdigattest

Enebolig kr 15.980,-
Enebolig med hybel-, sokkelleilighet ol kr 17.170,-
Tomannsbolig/boligkompleks - tillegg pr. boenhet kr 3.510
Fritidshus kr 15.980,-
Fritidshus med flere enheter betales i tillegg pr. enhet kr 3.510,-
Næringsbygg inntil 1.000 m2 kr 7.220,-
Næringsbygg >1.000 m2 - kr 5,- i tillegg pr. m2  
Søknad om bruksendring:  
For søknad som behandles etter pbl. § 20-1 kr 3.190,-
For søknad som behandles etter pbl. § 20-2 kr 3.190,-
Søknad om endring av tidligere tillatelse:  
Større endringer behandles som ny søknad  
Fornyelse av tillatelse som er gått ut, min. 1/2 gebyr av ny søknad  
Andre nybygg, tilbygg, påbygg, ombygginger < 70m2 kr 6.190,-
Andre nybygg, tilbygg, påbygg, ombygginger > 70m2 kr 11.190,-
Driftsbygninger i landbruket kr 9.190,-
Rivningstillatelse kr 4.920,-
For saker som ikke kan måles etter areal, eks. mur, grunnarbeid, vei etc kr 3.570,-
Innhenting av uttalelse fra andre instanser - pr oversendelse/uttalelse kr 1.170,-
Søknad om reperasjon/rehabilitering av pipe kr 1.550,-

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig hjelp for å få gjennomført statiske utregninger, branntekniske vurderinger, nødvendig inspeksjon osv. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Gebyr for søknader om ansvarsrett

Foretak uten sentral godkjenning - pr. funksjon kr 2.530,-
Selvbygger - jfr. sak 10 § 6-8 pr. funksjon kr 2.530,-
Endring av foretakets ansvarsrett i et tiltak, nye søknader som ovenfor kr 2.530,-
Søknad om ferdigattest - søknadspliktig foretak  

Delingssaker etter pbl. § 20.1 bokstav m

For hver ny tomt dersom flere behandles i samme vedtak

kr 4.200,-

 

Gebyr for utslippsløyve (forureiningslova § 52 A)

Søknad om utslippsløyve < enn 15 PE kr 3.080,-
Søknad om utslippsløyve > enn 15 PE kr 9.980,-
For lite arbeidskrevende søknader kr 3.080,-
Mindre endring av utslippsløyver kr 1.170,-

 

Seksjonering

  • For hver enhet skal det betales (3 x rettsgebyret) uten synsbefaring
  • For hver enhet skal det betales (5 x rettsgebyret) med synsbefaring

Gebyrene skal til enhver tid reguleres i samsvar med seksjoneringsloven

Rettsgebyr pr. 01.01.2019 var kr 1.150,-

 

Konsesjonssaker

Enkle og kurante saker kr 2.370,-
Andre saker kr 5.000,-       

Med enkle/kurante konsesjonssaker menes søknad om konsesjon på ubebygd areal til annet enn landbruksformål innenfor LNRF-område der fradelingen er godkjent

 

 

 

Delingssaker etter jordloven

For fadeling av flere enn en tomt, vil det kun bli tatt saksbehandlingsgebyr for opprettelse av en tomt

Tinglysningsgebyr

Tinglysningsgebyr kr 525,-