Vann, avløp, renovasjon og feiing

Vann- og kloakkavgifter

Vann- og kloakk:
Tilkoblingsavgift for vann (min.avg for opp til 3.000 m3 kr 12.600,-
Tilkoblingsavgift for kloakk (min.avgift for opp til 3.000m3 kr 18.900,-
Årlig vannmåleravg. kr 250,-
Abonnementsgebyr, vann kr 1.517,-
Forbruksgebyr, vann pr. m3 kr 25,18
Abonnementsgebyr, kloakk kr 5.998,-
Forbruksgebyr, avløp pr. m3 37,68
Straffegebyr ved manglende rapportering av vannmålerstand kr 200,-

Prisene er inkl. mva.

Slam

Abonnement Pris
Slamavgift, husholdning og næring
Helårsabonnement, bolig. Tømming hvert år kr 2.230,-
Helårsabonnement, bolig. Tømming hvert 2. år kr 1.108,75
Hytte. Tømming hvert år kr  2.230,-
Hytte. Tømming hvert 2. år kr 1.108,75
Hytte. Tømming hvert 4. år kr 560,-
Tømming 4 m3 tank kr 2.230,-
Tømming pr. m3 store tanker kr 660,-
Tømming av minirenseanlegg kr 2.312,50
Tømming utenom rute kr 3.125,-
Krisetømming/nødtømming kr 5.625,-
Levering av tørrslam fra kommunene til Nerstøl kr 1.875,-

Samme priser for husholdning og næring

Feieavgift

Feieavgift: pris
Feieavgift pr. pipe kr 426,-

 

Renovasjonsavgift (Husholdning og næring)

Renovasjonsavgift inkl. mva - Husholdninger

Helårsabonnement for bolig kr 4.035,-
Hytter i regulert felt kr 2.860,-
Hytter, spredd kr 1.430,-
Driftshytter kr 715,-
Restavfall levert anlegg, pr. tonn kr 2.595,-
Rivnings-, bygnings- og treavfall pr. tonn (usortert) kr 2.595,-
Alminnelig sortert avfall kr 1.843,75
Spesialavfall som trykkimp., Kreosotimp., Asbest, blåsesand o.l. kr 4.010,-
Metall, glass pr. tonn kr 1.475,-
Papp, papir pr. tonn kr 625,-
Tillegg for større restavfallsdunk (240 l) kr 1.000,-

 

Renovasjonsavgift inkl. mva - Næring

Helårsabonnement for bolig kr 4.035,-
Hytter i regulert felt kr 2.860,-
Hytter, spredd kr 1.430,-
Driftshytter kr 715,-
Restavfall levert anlegg, pr. tonn kr 2.595,-
Rivnings-, bygnings- og treavfall pr. tonn (usortert) kr 2.595,-
Alminnelig sortert avfall kr 1.843,75
Spesialavfall som trykkimp., Kreosotimp., Asbest, blåsesand o.l. kr 4.010,-
Metall, glass pr. tonn kr 1.475,-
Papp, papir pr. tonn kr 625,-
Tillegg for større restavfallsdunk (240 l) kr 1.000,-

 

Renovasjonsavgift og slamavgift blir vedtatt og fakturert av: Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap (HÅR)