Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er 1. april

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Du må søke gjennom oppvekstportalen. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.