Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Opptak/endring i barnehagane

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

INFORMASJON ANGÅANDE OPPTAK/ENDRING
I BARNEHAGANE I HÆGEBOSTAD KOMMUNE 2017/2018
  • Priser
Det må søkast om minimum 2 dagar i barnehagen for dei under 2 år og minimum 3 dager for dei over 2 år for å få barnehageplass.
Kommunen følgjer makspris for barnehageplass – kr. 2 730,- pr. d.d.
Prisene er gradert ut i frå kor mange dagar de benytter dykk av tilbodet om barnehageplass.

Antall dagar i barnehagen

2 dagar

3 dagar

4 dagar

5 dagar

Månadspris

Kr. 1680,-

Kr. 2100,-

Kr. 2520,-

Kr. 2730,-

  • Det er berre mulighet for å søke 11 måneders tilbod.
9 måneders tilbod («skuleår») er tatt bort.
  • Opningstid: måndag til fredag kl. 07.00-16.15.
  • Barnehagen er stengd veke 28 og 29.
  • Det blir gjeve 30 % søskenmoderasjon.
  • Det er matservering i barnehagen. Denne ordninga er obligatorisk.
De vil måtte betale for maten i tillegg til betaling for barnehageplassen. Dette inkluderer frukost, lunsj og fruktmåltid.

Antall dagar i barnehagen

2 dagar

3 dagar

4 dagar

5 dagar

Kostpengar pr. mnd. Hægebostad barnehage

Kr. 126,-

Kr. 189,-

Kr. 252,-

Kr. 315,-

Kostpengar pr. mnd.

Eiken barnehage

Kr. 143,-

Kr. 214,-

Kr. 286,-

Kr. 357,-

  • Kjernetid, då alle som har plass den dagen skal vera i barnehagen, er
kl. 09.00-13.00 i Eiken barnehage og kl. 9.30-13.30 i Hægebostad barnehage.
  • Forsikring: Alle barna er forsikra i tida dei er i barnehagen (ikkje til og frå barnehagen).
  • Taushetsplikt: Alle som arbeidar i barnehagen og med saker som gjeld barnehagen har taushetsplikt i samsvar med § 13 i forvaltningsloven og
§ 20 i barnehageloven.
  • Opplysningsplikt: Dei som arbeider i barnehage vere oppmerksam på forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta si side. Barnehagepersonell har opplysningsplikt til sosialtenesten, den kommunale helse- og omsorgstenesten og til barnevernet, jf. barnehageloven § 20 og § 21.
Vi vil så langt som det er mogeleg forsøke å imøtekome ditt/dykkar behov for barnehageplass.
Meir informasjon om barnehagane finn du på heimesidane våre
 
 
SØKNADSFRIST: 1. MARS 2017
NB!! Dette gjeld og dersom dei som allereie har barnehageplass skal endre opphaldsdagar.
Spørsmål vedrørande søknad om opptak kan rettast til:
 
Eiken barnehage v/ enhetsleder Connie Brådland              tlf. 38 34 92 70
                     
Hægebostad barnehage v/ enhetsleder Synnøve Hultin   tlf. 38 34 92 90