Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kartlegging og verdisetjing av friluftslivsområda i Hægebostad kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune ynskjer innspel:

I Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv er det eit mål om at det skal stimulerast til kartlegging og verdisetjing av friluftsområda i alle kommunane i landet.    

Hægebostad kommune har vedteke at det skal utførast slik kartlegging og verdisetjing av friluftsområde i kommunen.

Grunnen til at ein vil klassifisere og verdsetje friluftsområde i kommunen, er å vise kva område som finst i kommunen og verdsetja desse.

Målet er:

  • Å ha bustadområde med nærleik til naturen
  • Å sikre allmenn tilrettelegging for friluftsliv
  • Å utvikle eit samfunn som legg til rette for sunne levevanar

Arbeidet med kartlegging og verdisetjing av friluftslivsområde skal følgje metoden som er presentert i Miljødirektoratets veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetjing av friluftslivsområde er ei temakartlegging som viser status for dagens bruk av og eigenskapar for kjente friluftslivsområde, og vil resultere i et digitalt faglig temakart over friluftslivsinteresser i kommunen. 

Det er viktig å merka seg at dette er en rein kartlegging dagens bruk av friluftsområda i Hægebostad og vil difor ikkje føre til endringar i grunneigars bruk- eller drift av områda.

Resultatet av kartlegginga kan leggast til grunn for framtidig planarbeid.

Arbeidet er utført av Hægebostad kommune ved Kari Røynlid og John Ivar Bjelland i samarbeid med idrettslaga i kommunen.

Kartet finn du her

Innspel og merknader til arbeidet kan sendast innan 1. august til:

Hægebostad kommune
Laukrokveien 4
4595  Tingvatn

eller:

Kulturprisen 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Formannskapet deler ut kulturprisen 2017 til ein person/organisasjon/gruppe som på en særskild måte har utmerka seg innanfor ei frivillig kulturell verksemd, eller på anna måte utmerka seg med arbeid for kulturlivet i kommunen.

Den eller dei som får kulturprisen må bu i Hægebostad kommune, eller ha ei særskilt tilknyting til kommunen gjennom si verksemd.

Vi ber dykk sende inn forslag på kandidat som de meiner er aktuelle til å motta prisen. Det må grunngjevast kvifor kandidaten er verdig Kulturprisen 2017.

Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Vi håper det kjem inn mange gode forslag!

 

Send ditt forslag til;

Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Eller på e-post:

Innan 15. juli 2017

Ann-Margret Haaland: 17. mai tale - Kollemo

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

La oss gjøre et lite tankeeksperiment:

              Det er 17. mai i året – ja, akkurat årstallet er ikke så nøye – men det er 17. mai. Jeg står opp, spiser frokost – det lille jeg har. Det har ikke vært brød å få på butikken lenge nå, og jeg har ikke råd til å kjøpe verken syltetøy eller kjøttpålegg på svartebørsen. Siden noen i slekta mi stemte på kommunistpartiet, har vi andre fått masse trøbbel, og jeg mista jobben som lege. Nå vasker jeg gulvet på kommunehuset, så jeg har i hvert fall jobb, selv om den er elendig betalt. Jeg har ikke bil lenger, for det er bare de rikeste som har råd til det. Derfor må jeg stå opp kl. 05.00 så jeg kan sykle til jobben.

             

RO-rapport: Gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Ressurssenter for omstilling (RO) mottok 25. juli 2016 en forespørsel fra Hægebostad om å bistå kommunen med en gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten.

De fikk i oppdrag å levere en rapport som beskriver framtidig innretning og dimensjonering av helse og omsorgstjenesten. Rapporten skulle peke på områder for utvikling og endring, både når det gjelder økonomi og kvalitet.

Prosjektrapport, revidert 22.05.17

Rapporten som ble lagt frem kan du lese her!