Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Informasjon vedr. kommunereformen. Oppdatert 13.10.16

Publisert . Sist endret . Posted in Kommunereformen

For å forsøke å gje dykk eit bilete av kva som har skjedd sidan folkeavstemminga i mars, følgjer her ein oversikt over dei viktigaste punkta i prosessen frå mars til i dag:

Intensjonsavtale Kvinesdal - Hægebostad

Intensjonsavtale Lyngdal 3

Økonomiske konsekvensar

Økonomisk grunnlag Hægebostad og Kvinesdal

 

28.09.16:

Fylkesmannens oppsummering av de frivillige prosessene og tilrådning om framtidig kommunestruktur

Kart

Kommuner med vedtak om sammenslåing

Kommuner som har vedtatt at de ikke skal slå seg sammen med andre

 

28. juni 2016

Sak 65/16

I forbindelse med behandling av endelig sak vedr. kommunereformen, fattet kommunestyret følgende vedtak:

 1. Hægebostad kommune ønsker å fortsette som egen kommune etter 01.01.2020.
 2. Dersom det likevel skal foretas kommunesammenslåinger ønsker Hægebostad kommune kommunesammenslåing i følgende prioriterte rekkefølge:

1. Lyngdal 3 (Audnedal, Lyngdal og Hægebostad)

2. Lister5 (6) kommunene (Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, (evt. med Audnedal) Kvinesdal, Hægebostad ogSirdal)

3. Kvinesdal

 

27. juni

Resultatet av innbyggarundersøkelsen

 22. juni

Informasjon vedr. innbyggarundersøking

 

16.06

 • Kommunestyret, 16.06.16:

  «Det planlagte folkemøtet 15.06.16, og gjennomføring av rådgivende folkeavstemming søndag, 19.06 og mandag 20.06.16 avlyses.

  Det gjennomføres en innbyggerhøring med minimum 300 av kommunens innbyggere. Resultatet legges frem i kommunestyremøte, 28.06.16. Kostnadene dekkes ved bruk av fomannskapets tilleggsbevilling».

15. juni

 • PowerPoint presentasjon til informasjonsmøte, 15.06.16

8. juni

 • Ekstraordinært kommunestyremøte vedtek at «Nei til kommunesamanslåing» skal vere eit tredje alternativ på stemmeseddelen i folkeavstemminga.

6. juni

 • Valstyret vedtek at det er mogleg å førehandsstemme torsdag 9. juni t.o.m. fredag 17. juni. 16- og 17-åringar får ikkje høve til å stemme fordi valstyret ønskjer å køyre ein mest mogleg lik prosess som i mars. Manntal datert 31. mai 2016 blir lagt til grunn for gjennomføring av folkeavstemminga.

 • Resultatet frå innbyggarundersøkinga i Kvinesdal viser at 59 prosent av kvindølene er negative til Hægebostad-alternativet, men dersom de må slå seg saman med noen er Hægebostad det beste alternativet. Signaler frå folkevalte i Kvinesdal i etterkant av innbyggarundersøkinga, viser at ei eventuell samanslåing med Hægebostad ikkje er utelukka på bakgrunn av resultatet av innbyggarundersøkinga.

31.mai

 • Møte i forhandlingsutvalet for Hægebostad – Kvinesdal. Intensjonsavtalen blir ferdigstilt og signert.

 

26.mai

 • Audnedal kommunestyre vedtek å danne ein ny kommune saman med Lyngdal. Arbeidet med intensjonsavtale mellom Hægebostad - Audnedal blir dermed endeleg avslutta.

4. mai

 • Kvinesdal formannskap takkar ja til invitasjonen.

2. mai

 • Formannskapet vedtek å sende ein invitasjon til Kvinesdal kommune om å utarbeide ein intensjonsavtale med hensikt å slå saman Hægebostad og Kvinesdal kommune.

12.mai

 • Kommunestyret i Hægebostad vedtek at Hægebostad kommunestyre p.g.a. pågåande forhandling med Kvinesdal kommune ikkje kan gjere eit endeleg vedtak om eventuell samanslåing med Audnedal innan 26. mai. Audnedal ynskjer ikkje å gå vidare med forhandlingane, og oppsett møte 13. mai blir avlyst.

27.april og 4. mai

 • Møter mellom formannskap med tillitsvalde frå Audnedal og Hægebostad kommunar.

14.april

 • Invitasjon frå Audnedal om å gå inn i forhandling med Audnedal og evtentuell. Marnardal kommunar med mål om å danne ein ny kommune. Frist for endeleg vedtak om samanslåing er 26.05.16. Formannskapet takka ja til å gå inn i forhandling med Audnedal kommune med atterhald om at Hægebostad har høve til å gjennomføre folkeavstemming før det endelege vedtaket skal fattast 26.05.16. Rådmannen får i same møte i oppdrag å forberede ei sak til neste møte med forslag om å ta kontakt med andre kommunar med mål om utarbeiding av ei intensjonsavtale.

17. mars

 • Kommunestyret vedtek å seie nei til kommunesamanslåing på bakgrunn av folkeavstemminga. Formannskapet får fullmakt til å ta saka opp igjen raskt dersom det kjem nye vedtak og signal frå sentralt hald som rammar kommunen økonomisk hardt. Formannskapet får òg fullmakt til å ta saka opp til ny behandling viss det kjem nye forslag til kommunesamanslåingsprosessar.

 

 • 6. og 7. mars

  • Folkeavstemming i Hægebostad. 72,9 % valdeltaking. 57 % stemte Nei til intensjonsavtale mellom Audnedal, Hægebostad og Lyngdal, 43 % stemte Ja.