Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ordførarens hjørne

Publisert . Sist endret . Posted in Ordførarens hjørne

Desember er budsjettid, og jeg vil forsøke å gi en oppsummering av politikernes tanker så langt i budsjettprosessen i Hægebostad.

Endelig budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas i kommunestyremøtet torsdag 07.desember.

Formannskapet har lagt ut på høring en tilrådning til kommunestyret som innebærer reduksjoner på 1,8 millioner. Dette er et alternativ til rådmannens forslag om innføring av eiendomsskatt. Formannskapets tilråding med tilhørende dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

 

Hovedtrekkene i tilrådingen fra formannskapet er som følger:

Eiendomsskatten ønskes ikke å innføres nå fordi:

·       formannskapet mener at kommunen må redusere sin drift slik at den i større grad er tilpasset de inntektene vi har. Inntektene fra staten reduseres ytterligere i 2019 og gjeldsbelastningen vår øker pga. investering i nye omsorgsboliger. Formannskapet tror det blir vanskeligere å gjennomføre driftsmessige reduksjoner når eiendomsskatten først er innført.

·       de øvrige kommunale avgiftene allerede er svært høye (gjennomsnittlig husstand må betale i underkant av kr 21 000,- i 2018). Formannskapet frykter at en ytterligere økning kan gi betydelig økonomiske utfordring for deler av innbyggerne, og et negativt omdømme for kommunen.

Hovedtrekkene i formannskapets forslag til innsparinger er:

·       å ikke innføre planlagte økninger av stillingsressurser i 2018.

·       å vurdere endring av ordinær arbeidstid, slik at denne er lik for alle ansatte. Dette for å redusere bruk av overtid.

·       å vurdere interkommunale samarbeid som alternativ til opprettelse av fulle stillinger for å løse rekrutteringsutfordringer til deltidsstillinger.

·       å utarbeide planlagte planer ved hjelp av egne ansatte istedenfor å kjøpe tjenestene.

·       forventede resultater av tidligere vedtak:

o   Privatisering av Øygardsveien

o   Investering i et nytt og mindre kostnadskrevende renseanlegg på Skeie

o   Endring av praksis ved leie av kommunens lokaler (mer dugnad og mindre belastning på den kommunale vakta)

·       revidering av renholdsplan:

o   Revidering av renholdsplaner pågår nå. Det har fra flere hold blitt trukket fram et mulig innsparingspotensial ved redusert renhold i deler av kommunens lokaler.

Formannskapet har også foreslått at rådmannen skal vurdere omorganisering med tanke på å oppnå noen målsetninger.

Disse er i hovedtrekk å:

·       etablere en mer kostnadseffektiv lederstruktur. Enhetsledere har tidligere pekt på behov for å frigjøre mer tid fra deltakelse i møter/samlinger slik at de får mer tid til utførelse av ordinære arbeidsoppgaver.

·       tilpasse flyktningetjenesten til statlige signaler om at vi ikke blir bedt om å bosette flere.

·       organisere byggesaksbehandling på lignende måte som Audnedal kommune. Dette for å redusere ressursene til denne tjenesten og redusere de kommunale byggesaksgebyrene. Det har kommet flere innspill om at innbyggerne opplever dagens byggesaksgebyrene som urimelig høye.

·       organisere næringsarbeidet på lignende måte som Audnedal kommune, dvs mer av tjenestene flyttes til det interkommunale næringsselskapet (Lister nyskaping).

·       redusere godtgjørelse/lønn for beredskapsvakt (bakvakt) til minimumstakster.

·       flytte flere kommunale oppgaver over til NAV dersom dette er mer kostnadseffektivt. Dette for å samle tjenestetilbudet på ett sted for innbyggerne, og for å styrke NAV kontoret.

Formannskapet har bedt om at det igjen utredes mulighet for innsparing ved endring av skolestruktur. Dette til tross for at økonomikomitèen i mars sa at det ikke var ønskelig å vurdere skolestrukturen på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at rådmannen ofte trekker fram endring av skolestrukturen som det mest effektive innsparingstiltaket for kommunen. Det er ulike meninger innad i administrasjonen om hvor stort innsparingspotensialet er ved endring av skolestrukturen. Formannskapet ønsker at tidligere fremlagte beregninger for mulig innsparing skal kvalitetssikres. Det bør bli en felles forståelse for hvilke tall som er riktige, slik at denne saken kan få en konklusjon.

Formannskapet har også tilrådt at statlig tilskudd til flyktninger skal gå til tjenester knyttet til flyktninger og ikke til annen ordinær drift i kommunen. Ubrukte midler skal avsettes på fond, for å ha reserver til framtidige utgifter til flyktningetjenestene.

Formannskapet mener at reduserte inntekter fra staten må forventes å gi reduserte tjenester. Det er viktig med et godt samarbeid mellom ansatte, innbyggere og politikere når man skal finne fram til de beste løsningene for reduksjon av tjenester.

Alle innsparinger medfører utrygghet for de ansatte. Kommunen har tidligere vært igjennom reduksjon av stillinger pga. innsparinger, og rådmannen informerer om at administrasjonen har gode rutiner for ivaretakelse av de ansatte i slike situasjoner.

Alle politiske møter er i utgangspunktet åpne møter. Både ansatte og innbyggere er velkomne på møtene. Politikerne er opptatt av at innholdet i de politiske diskusjonene blir videreformidlet til ansatte og innbyggere. Administrasjonen jobber med å få på plass en avtale om filming/direkteoverføring av kommunestyremøtene. Dette vil gjøre det lettere for ansatte og innbyggere å følge med på den politiske diskusjonen.

Til slutt vil jeg ønske alle lesere en riktig god førjulstid!

Med vennlig hilsen

Margrethe Handeland